Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Rok B (czerwony) Nr 28 (4 czerwca 2006)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY!

Jezus przez swoją Mękę, śmierć i Zmartwychwstanie odkupił człowieka od zła i śmierci; odtąd cała ludzkość została zanurzona w łasce Odkupienia wysłużonej przez Chrystusa na krzyżu, ale nie wszyscy o tym wiedzą i nie wszyscy to przyjmują. Uczniowie Jezusa i ich następcy mają tę uniwersalną prawdę o dokonanym Odkupieniu zanieść całemu światu, zapraszając wszystkich do przyjęcia łaski zbawienia, która wyzwala od zła i śmierci, gładząc nasze grzechy. To dzieło krzewienia wiary w Odkupiciela rodzaju ludzkiego, dokonuje się mocą Ducha Świętego, który został dany. To On otwiera ludzkie serca na przyjęcie radosnego przesłania – nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus (1 Kor 13, 3), to On inspiruje inicjatywy zgodne z Bożym planem zbawienia, uzdalnia i umacnia do pracy dla królestwa Bożego, udzielając różnych łask i wzbudzając różne rodzaje posługiwania. To On czuwa nad drogą Kościoła, w którym my wszyscy, złączeni przez tego samego Ducha Świętego, stanowimy jedno ciało – Mistyczne Ciało Chrystusa. Prośmy zatem o nową Pięćdziesiątnicę dla nas samych i w poczuciu odpowiedzialności za dar zbawienia, prowadzeni przez Ducha Świętego, idźmy i głośmy światu Ewangelię.

ks. Witold Wiśniowski – paulista

Przyjdź, Duchu Święty Twojej łaski nam trzeba.