Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO Rok C (biały) Nr 51 (28 października 2001)

Katecheza


Rocznica poświęcenia kościoła własnego. Uświęcająca działalność Kościoła obejmuje nie tylko czas, ale także i przestrzeń - miejsce święte powiązane z wydarzeniami zbawczymi. Przestrzeń święta posiada swoje centrum w Jezusie Chrystusie, który jest Głową Kościoła. Budynek kościelny jest domem modlitwy i znakiem obecności Chrystusa wśród swojego ludu. Natomiast prawdziwą świątynią jest przede wszystkim sam Chrystus (por. J 2, 13-22). W Nim jest obecny Bóg Ojciec i w Nim rozpoczął się kult w Duchu i w prawdzie (J 4, 23). Świątynią są także wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa, którzy tworzą Jego Mistyczne Ciało. Pisał o tym św. Paweł do Koryntian: Jesteście Bożą budowlą (...) Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (1 Kor 3, 9b. 16). Przypomniał tę prawdę także św. Augustyn w czasie poświęcenia kościoła: to jest dom dla naszej modlitwy, ale domem Bożym jesteście wy sami ('Sermo', 336, 1). Budynek kościelny staje się domem Bożym dzięki sprawowanej w nim Eucharystii. Dlatego przy poświęceniu kościoła odprawianie Mszy św. jest najważniejsze i konieczne. Poza czasem sprawowania Eucharystii, dzięki temu, że w kościele przechowuje się Najświętszy Sakrament jako owoc Najświętszej Ofiary, który ją przedłuża na pozostałe godziny dnia i nocy, budynek kościelny pozostaje domem Bożym. Modlitwa nad darami z Mszy św. w rocznicę poświęcenia własnego kościoła każe wspominać dzień, w którym (Bóg) napełnił ten dom swoją obecnością. Budynek kościelny, będąc znakiem obecności Chrystusa wśród swojego ludu, jest także znakiem i obrazem pielgrzymującego ludu Bożego. Obrazem Kościoła w drodze do swojej pełni, do swojego przeznaczenia. Jest on przecież zadatkiem nieba, jego częścią, ale równocześnie posiada coś z tymczasowości, doczesności, kruchości. Musimy pamiętać o przytoczonych wyżej słowach św. Pawła, które zawarte są w antyfonie na Komunię Mszy w rocznicę poświęcenia własnego kościoła: Jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży w nas mieszka. Świątynia Boga jest święta, a my nią jesteśmy (por. 1 Kor 3, 16-17).

ks. Władysław Głowa