Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (biały) Nr 4 (16 stycznia 2005)

Liturgia słowa


Bóg wobec każdego z nas ma jakieś oczekiwania. Do pewnego stopnia są one zróżnicowane, bo czego innego oczekuje choćby od kapłana, a czego innego od małżonków. Dzisiejsza liturgia podkreśla jednak to, co wspólne w każdym powołaniu. Bóg oczekuje od każdego z nas, abyśmy szukali Jego woli i wypełniali ją z miłością. Taka jest nasza droga do świętości.

PIERWSZE CZYTANIE

( Iz 49, 3. 5-6)
Słowa z Księgi Izajasza pozostają ciągle aktualne dla wszystkich chrześcijan. Bóg oczekiwał od Izajasza czegoś więcej niż tylko sprowadzenia do Niego ludzi ocalałych z Izraela. Chciał, aby prorok niósł światło Jego prawdy aż po krańce ziemi. Podobnie i od nas oczekuje, że w swoim chrześcijaństwie nie spoczniemy na laurach, ale będziemy szukać sposobności, by świadczyć o Nim w rozmaitych sytuacjach naszego życia.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza


Pan rzekł do mnie: "Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I mówił: "To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

PSALM

( Ps 40, 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10)
Psalm, który jest biblijną medytacją nad pierwszym czytaniem, pomaga nam wyrazić naszą gotowość służby Panu Bogu. Niech te słowa, którymi będziemy się modlić, mówiące o otwarciu uszu dla Pana Boga i o nieoszczędzaniu warg w służbie sprawiedliwości, urzeczywistnią się w naszym życiu. Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałem na Pana, † a On się pochylił nade mną * i wysłuchał mego wołania. Włożył mi w usta pieśń nową, * śpiew dla naszego Boga. Refren. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, * ale otworzyłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. * Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę. Refren. W zwoju księgi jest o mnie napisane: † Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, * a Twoje prawo mieszka w moim sercu". Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu * i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

( 1 Kor 1, 1-3)
Wśród Koryntian, do których św. Paweł adresował swój list, było wielu grzeszników. W dalszych słowach listu Apostoł będzie ich za to bardzo surowo upominał. Jednak na początku przypomina im o ich godności. Zostali przecież uświęceni w Chrystusie i powołani do świętości. To zobowiązuje. Podobne słowa można powiedzieć o każdym z nas.

Początek Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian


Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

( J 1, 14. 12b) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,aby się stali dziećmi Bożymi. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

( J 1, 29-34)
Dzisiejsza Ewangelia kontynuuje temat posłuszeństwa Panu Bogu. Za wzór stawia nam św. Jana Chrzciciela, który mówił i czynił wszystko, co Bóg mu polecił, chociaż sam również nie rozumiał wszystkich planów Bożych. Zawierzył jednak Bogu, wobec którego zachował większą pokorę i posłuszeństwo, niż te, które niewolnicy okazują swoim panom.

Słowa Ewangelii według świętego Jana


Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: "Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie". Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi". Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: "Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym". Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym".