Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok A (fioletowy) Nr 56 (28 listopada 2004)

Liturgia słowa


Rozpoczynamy kolejny Adwent w naszym życiu. Czy już wiemy, co to znaczy oczekiwać? Czy już staliśmy się ludźmi wyglądającymi nadejścia Pana? Znowu mamy szansę, by zastanowić się nad tym i podjąć trud uczenia się postawy oczekiwania. Pomogą nam w tym adwentowe czytania, które przesycone są atmosferą tęsknoty. Zawierają konkretne wskazówki dotyczące cennej umiejętności, którą św. Paweł nazywa "powstawaniem ze snu".

PIERWSZE CZYTANIE

( Iz 2, 1-5)
Na początku Izajasz i jego wspaniała metafora: Naród oczekujący Mesjasza jest jakby wielką, duchową górą, która niczym latarnia wskazuje drogę. Z niej wyjdzie słowo Boga, Prawo. A Jego przyjście przyniesie pokój, przemieni napięcia i konflikty w twórczą siłę i zaangażowanie na rzecz dobra. My też możemy być Izajaszową górą, możemy naszą tęsknotą i oczekiwaniem przyzywać Pana, a potem dostąpić radości spotkania.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza


Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: "Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem". On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!

PSALM

( Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9)
Już stoją nasze stopy, w twoich bramach Jeruzalem. Słowo "już" jest wielką obietnicą. Radość z ujrzenia przychodzącego Boga nie jest umiejscowiona w nieokreślonej przyszłości. Dla nas, którzy w Niego wierzymy, On przychodzi teraz, tutaj, podczas tej Eucharystii. Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: * "Pójdziemy do domu Pana". Już stoją nasze stopy * w twoich bramach, Jeruzalem. Refren. Tam wstępują pokolenia Pańskie, * aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, * trony domu Dawida. Refren. Proście o pokój dla Jeruzalem: * Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. Niech pokój panuje w twych murach, * a pomyślność w twoich pałacach. Refren. Z względu na braci moich i przyjaciół * będę wołał: "Pokój z tobą". Z względu na dom Pana, Boga naszego, * modlę się o dobro dla ciebie. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

( Rz 13, 11-14)
Prawda chwili obecnej, do której rozpoznania wzywa nas św. Paweł, pociąga za sobą konsekwencje. Domaga się przemiany naszego dotychczasowego życia, uporządkowania go w nowych kategoriach - kategoriach światła. Oznacza to, że mamy żyć tak, abyśmy nie musieli ukrywać się powodowani wstydem, szukać półmroku, który zakryłby nasze uczynki.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian


Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Ps 85, 8) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

( Mt 24, 37-44)
Wszystko było tak, jak zawsze: jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali i nagle przyszedł potop. Jezus przywołuje wspomnienie tej starotestamentowej opowieści, aby przybliżyć nam sposób, w jaki Bóg wkracza w historię. Jego przyjście wytrąca z utartych kolein, jakimi toczy się życie i domaga się podjęcia decyzji, opowiedzenia się "za" lub "przeciw" Niemu. Postawa oczekiwania kształtuje serce, pozwala przygotować się na przyjście Pana i podjęcie właściwej decyzji.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".