Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 45 (19 września 2004)

Liturgia słowa


W drodze do ojczyzny niebieskiej żyjemy na ziemi, wśród społeczności ludzkiej, podlegamy także jej wielorakiemu oddziaływaniu, jej systemom wartościowania czy obowiązującym modom. Jednakże nigdy, jak przypomina dzisiaj Chrystus, nie wolno nam jako chrześcijanom przedkładać wartości materialnych i doczesnych nad dobra duchowe. Naszym postępowaniem winno rządzić prawo Boże, które m.in. wyraża się poprzez realizację zasad sprawiedliwości społecznej, w trosce o ludzi ubogich czy cierpiących niedostatek. Przykazanie miłości Boga i bliźniego pozostaje wezwaniem, a jego realizacja naszym obowiązkiem.

PIERWSZE CZYTANIE

( Am 8, 4-7)
Amos, pasterz z Tekoa i pierwszy piszący prorok, ukazuje dramatyczny obraz zdeprawowania współczesnego sobie społeczeństwa, panującego wówczas bezprawia. Gospodarczy rozwój i rosnący dobrobyt zwykle nie idą w parze ze sprawiedliwością społeczną

Czytanie z Księgi proroka Amosa.


Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: "Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać". Przysiągł Pan na dumę Jakuba: "Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków".

PSALM

( Ps 113, 1-2. 4-6. 7-8)
Pomijając ludzi majętnych i zamożnych, Bóg zwraca się przede wszystkim do ubogich i stojących nisko w hierarchii społecznej. Ta niezwykła ekonomia Boża zrealizowała się w życiu ludu Bożego, w sposób doskonały w życiu Jezusa Chrystusa i Jego Matki - Maryi. Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego. Chwalcie słudzy Pańscy, * chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione, * teraz i na wieki. Refren. Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, * ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, † co ma siedzibę w górze, * i w dół spogląda na niebo i na ziemię. Refren. Podnosi z prochu nędzarza * i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, * wśród książąt swojego ludu. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

( 1 Tm 2, 1-8)
Wierzący w Chrystusa są częścią ludzkiej społeczności, w której żyją i pracują, a przez swoją modlitwę przyczyniają się do jej zbawienia. Chrystus bowiem umarł na krzyżu, by zbawić wszystkich ludzi

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.


Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(2 Kor 8, 9) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

( Łk 16, 1-13)
Bóg obdarzył nas dobrami doczesnymi i nadprzyrodzonymi i oczekuje od nas mądrości w obchodzeniu się z nimi. Winniśmy umiejętnie zarządzać dobrami ziemskimi, a jednocześnie być wierni Bogu i służyć Mu niepodzielnym sercem.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: 'Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą'. Na to rządca rzekł sam do siebie: 'Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu'. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: 'Ile jesteś winien mojemu panu?' Ten odpowiedział: 'Sto beczek oliwy'. On mu rzekł: 'Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt'. Następnie pytał drugiego: 'A ty ile jesteś winien?' Ten odrzekł: 'Sto korcy pszenicy'. Mówi mu: 'Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt'. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: 'Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie".