Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 45 (19 września 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

TAJEMNICA UBÓSTWA

Święty Paweł przypomina nam, iż Chrystus dla nas stał się ubogim, aby nas swym ubóstwem ubogacić. Jezus ubogi za życia, ogołocony ze wszystkiego, wyznał swą miłość wobec każdego z nas w tajemnicy krzyża. Chrześcijanin nie może przeto służyć Bogu i mamonie, ale z czystymi rękoma bez gniewu i sporu winien zanosić prośby, błagania i dziękczynienia. Wsłuchując się w słowa proroka Amosa, piętnującego społeczne nadużycia, zdumiewamy się ich aktualnością. Obraz bogaczy tego świata, gnębiących ubogich i pozostawiających ich bez pracy, to dramatyczny wizerunek naszego państwa i losu wielu polskich rodzin. Doświadczenie biedy i związanego z nią cierpienia, włączone w tajemnicę Chrystusowego ubóstwa, staje się jednak źródłem ufności i nadziei. Wszak Pan podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego. Modlitwa dnia z dzisiejszej Mszy św. przypomina, iż wszystkie nakazy Prawa streszczają się w jednym: przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Chrystus wzywa więc dziś, aby ubodzy nie tracili ducha, a ci którzy mogą, by przyszli z pomocą potrzebującym. Oto odpowiedź chrześcijanina na wyznaną miłość Jezusa w tajemnicy Jego ubóstwa.

ks. Andrzej Witko

" Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!".( Łk 16, 13)