Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok C (biały) Nr 29 (6 czerwca 2004)

Liturgia słowa


Dotykamy dzisiaj największej tajemnicy chrześcijańskiej wiary, tajemnicy Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. W to imię przyjmujemy sakramenty święte i dostępujemy zbawienia. To imię wypowiadamy czyniąc znak krzyża świętego. Dzisiejsza uroczystość uświadamia jednocześnie, że Święta Trójca pozostanie dla nas, na ziemi, niezgłębioną tajemnicą.

PIERWSZE CZYTANIE

(Prz 8, 22-31)
Stary Testament przedstawia obraz Mądrości Boga, Mistrza dzieła stworzenia i Przyjaciela ludzkości. W tym obrazie chrześcijanie rozpoznają obraz Jedynego Syna Boga. .

Czytanie z Księgi Przysłów.


To mówi Mądrość Boża: "Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich".

PSALM

(Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9)
Psalmista wychwala człowieka, jego kruchość i wielkość. To jemu powierzył Bóg swoje stworzenie. Doskonałym wzorem dla ludzi jest Boży Syn. To o Nim myślimy, śpiewając ten psalm. Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie. Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, * na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, * czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Refren. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, * uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, * wszystko złożyłeś pod jego stopy: Refren. Owce i bydło wszelakie, * i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, * wszystko, co szlaki mórz przemierza. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Rz 5, 1-5)
Tajemnica Trójcy Świętej nie może być przedmiotem intelektualnych spekulacji. Jest to bowiem rzeczywistość, której obecności można doświadczyć dzięki otwarciu na łaskę, o czym przypomina dzisiaj św. Paweł, pisząc do Rzymian.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.


Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Ap 1, 8) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(J 16, 12-15)
Święty Jan Apostoł ukazuje istotę chrześcijańskiego życia. Polega ona na intymnej i autentycznej wspólnocie życia z Trójcą Świętą.

Słowa Ewangelii według świętego Jana.


Jezus powiedział swoim uczniom: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi".