Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Rok C (czerwony) Nr 28 (30 maja 2004)

Liturgia słowa


Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa gromadzimy się jako wspólnota wierzących. Nasze drzwi nie są zamknięte ze strachu - jak u Apostołów. Jednak od czasu do czasu nasze świadectwo życia chrześcijańskiego jest słabe i kruche. Duch Święty, który ożywia dziś naszą wspólnotę, jest ten sam, który umacniał Apostołów w odwadze dawania świadectwa wiary. Prośmy, aby Duch Święty otworzył nas na wielkie bogactwo duchowe naszej wiary.

PIERWSZE CZYTANIE

(Dz 2, 1-11)
Dzień Pięćdziesiątnicy to święto wszystkich narodów żyjących na ziemi. Pod wpływem Ducha Świętego Apostołowie kierują do wszystkich zgromadzonych w Jerozolimie pobożnych Żydów ze wszystkich narodów pod słońcem słowa o wielkich dziełach Bożych.

Czytanie z Dziejów Apostolskich.


Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże".

PSALM

(Ps 104, 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34)
Dzisiaj wierzący, posługujący się wszystkimi językami świata, rozumieją się nawzajem. Mówią bowiem językiem dziękczynienia i uwielbienia Boga za dzieło odnowy dokonane przez Ducha Świętego. Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. lub: Alleluja. Błogosław, duszo moja, Pana, * o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, * ziemia jest pełna Twych stworzeń. Refren. Gdy odbierasz im oddech, marnieją * i w proch się obracają. Stwarzasz je napełniając swym duchem * i odnawiasz oblicze ziemi. Refren. Niech chwała Pana trwa na wieki, * niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła Mu będzie pieśń moja, * będę radował się w Panu. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(1 Kor 12, 3b-7. 12-13)
Do wyznawania wiary w Boską godność Jezusa nieodzowna jest pomoc Ducha Świętego. Jego łaska jest także niezbędna w budowaniu wspólnoty Kościoła.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.


Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

SEKWENCJA


Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień. O, najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(J 20, 19-23)
Mimo zamkniętych drzwi, Jezus staje wśród swych Uczniów i przynosi dar Ducha Świętego. Bez tego Daru nie byłaby możliwa dalsza kontynuacja Bożego dzieła na ziemi. Pokój i odpuszczenie grzechów to pierwsze owoce działania Ducha Świętego.

Słowa Ewangelii według świętego Jana.


Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".