Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 3 (11 stycznia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

DAR CHRZTU ŚWIĘTEGO

Dziś, w święto Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia. Ewangelie zgodnie zaświadczają, że gdy Jezus wyszedł z wody, zstąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy i z nieba zabrzmiał głos Ojca, który powiedział: "Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1, 11). Jezus, wmieszany w tłum pokutników, poprosił Jana Chrzciciela o chrzest, czym głęboko zaskoczył Prekursora. Lecz to właśnie ten gest objawia szczególny rys mesjanizmu Jezusa: ma On wypełnić wolę Ojca, wydając się w "ofierze przebłagalnej za nasze grzechy" (1 J 4, 10). Pokorna solidarność z grzesznikami doprowadzi Go do śmierci na krzyżu. Zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa jest radykalnym wyzwoleniem człowieka z grzechu i śmierci oraz stanowi nowe narodziny z Ducha do życia, które nie będzie miało końca. Chrzest dzieci, w bardzo prosty i wymowny sposób pozwala nam pojąć prawdziwą naturę zbawienia. Jest ono łaską, czyli darmowym darem Pana. Dlatego rodzice chrześcijańscy powinni spieszyć ze swoimi dziećmi do chrzcielnicy, aby mogły one otrzymać na mocy wiary Kościoła wielki dar życia Bożego. Rodzice ci poprzez swój przykład, modlitwę i pouczenia mają też być pierwszymi wychowawcami w wierze swoich dzieci.

Jan Paweł II

Boże w Trójcy Jedyny, przez łaskę chrztu św. pragnę być Twoim dzieckiem teraz i w wieczności.