Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 57 (30 listopada 2003)

Liturgia słowa


Rozpoczynamy Adwent, czas oczekiwania na przyjście Pana. Słowo Boże, które usłyszymy w dzisiejszej liturgii, będzie dla nas niezbędną pomocą, aby rozpoczynająca się wędrówka ku radości Bożego Narodzenia była owocna i uczyniła nas ludźmi dojrzałymi i bardziej szlachetnymi. Słuchajmy więc Bożego słowa z uwagą i otwartym sercem.

PIERWSZE CZYTANIE

(Jr 33, 14-16)
W naszym oczekiwaniu na przyjście Pana nie jesteśmy osamotnieni, mamy za sobą wieki doświadczeń chrześcijan, a także ludzi Starego Przymierza. Ich oczekiwanie było związane z wielką nadzieją. Prorok Jeremiasz zapowiadał nadejście potomka sprawiedliwego, który będzie wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Czy dla nas to oczekiwanie wiąże się także z nadzieją? Czy Chrystus jest Nadzieją, która rozjaśnia nasze życie?

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.


Pan mówi: "Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: 'Pan naszą sprawiedliwością'".

PSALM

(Ps 25, 4bc-5ab, 8-9, 10 i 14)
Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Niech te słowa psalmu będą dla nas zachętą do otwarcia naszych serc na przyjęcie Bożej łaski i na podjęcie drogi nawrócenia, abyśmy mogli jak najlepiej przygotować się na spotkanie przychodzącego Pana. Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, * naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, * Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Refren. Dobry jest Pan i prawy, * dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, * pokornych uczy dróg swoich. Refren. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski * dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, * i objawia im swoje przymierze. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(1 Tes 3, 12 – 4, 2)
"Pan niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich". Ta prośba Apostoła z Listu do Tesaloniczan jest kluczem do zrozumienia istoty adwentowego oczekiwania. Najważniejsza jest miłość, która obejmuje wszystkich - bez zastrzeżeń i warunków. Taką miłość może w nas rozpalić tylko sam Bóg, gdyż On jest jej źródłem. Trzeba czynić wysiłki, by wzrastać i uwrażliwiać serce, ale ostatecznie to Bóg uzdalnia nas do miłowania. Dlatego musimy Go prosić o ten dar.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.


Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Ps 85, 8) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Łk 21, 25-28. 34-36)
Słowa zapowiadające ostateczne przyjście Chrystusa wydają się być groźne i przerażające. Ale ich intencją nie jest sianie lęku i niepokoju w sercach ludzi, lecz mobilizowanie do wysiłku wzrastania. Czas jest cenny, chwila jest niepowtarzalna, ulotna - każda może stać się decydującym wyborem. Chrystusowi zależy na nas, dlatego wzywa nas do czujności. Czy odpowiemy na Jego troskliwe wezwanie?

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym".