Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok B (biały) Nr 56 (23 listopada 2003)

Liturgia słowa


Przyszliśmy na Eucharystię, aby na nowo rozpoznać w Chrystusie naszego Króla i wejść w przestrzeń Jego królestwa. Ale zanim się to stanie, otwórzmy serca i oczy na łaskę Bożego światła, które uzdolni nas do właściwego rozumienia władzy i panowania Chrystusa, tak bardzo różnego od tego, jakie niosą nasze skażone i zawężone pojęcia.

PIERWSZE CZYTANIE

(Dn 7, 13-14)
Widzenie Daniela ukazuje, w sposób obrazowy, tajemnicę władzy, jaką Ojciec powierzył Synowi. Uwidaczniają się dwie cechy tej władzy: moc, siła nieporównywalna z żadną ziemską potęgą oraz jej wieczność, trwałość. Wszystko, co w naszej ziemskiej rzeczywistości wydaje się niewzruszone i trwałe, ma swój kres. Panowanie Chrystusa nie ma granic czasowych - obejmuje czas i wieczność, jest wypełnieniem i kresem historii.

Czytanie z Księgi proroka Daniela.


Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

PSALM

(Ps 93, 1. 2 i 5)
Psalmista wyśpiewuje radość z panowania Boga nad światem. Jest to wielki powód do radości, gdyż to, co Bóg czyni jako Król i Pan Wszechświata jest godne zaufania, ma na względzie dobro całego stworzenia. Czy dla nas królowanie Chrystusa, które dzisiaj uroczyście przeżywamy podczas liturgii, jest również powodem do radości? Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu. Pan króluje, oblókł się w majestat, * Pan odział się w potęgę i nią się przepasał, tak świat utwierdził, * że się nie zachwieje. Refren. Twój tron niewzruszony na wieki, * Ty od wieków istniejesz, Boże. Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, + Twojemu domowi przystoi świętość, * po wszystkie dni, o Panie. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Ap 1, 5-8)
W drugim czytaniu Chrystus jest nazwany Władcą królów ziemi, ale zaraz następuje ważne uzupełnienie: jest Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów. To nie jest władca, który przytłacza swoją potęgą, lecz ktoś bliski, kto nie zawahał się przelać swojej krwi dla naszego dobra. Bezwarunkowa miłość jest najważniejszą cechą królowania Chrystusa i ona wyróżnia Jego królestwo spośród wszystkich ziemskich potęg.

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.


Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(por. Mk 11, 10) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(J 18, 33b-37)
Podczas przesłuchania u Piłata Chrystus przyznaje, że jest królem. Przedtem wycofywał się, ilekroć chciano Go obwołać królem, wiedział bowiem, jak trudno zrozumieć istotę Jego królowania i jak bardzo odmienna jest ziemska koncepcja władzy. Ale w obliczu męki, kiedy oczywisty staje się fakt, że Jego królowanie nie polega na doczesnym sukcesie, decyduje się na ujawnienie tajemnicy: Tak, jestem królem, Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. A jest to prawda o tym, że władza i królowanie opierają się na sile miłości, poświęceniu dla innych.

Słowa Ewangelii według świętego Jana.


Piłat powiedział do Jezusa: "Czy Ty jesteś Królem żydowskim?". Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?". Piłat odparł: "Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?". Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd". Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?". Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu".