Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 41 (17 sierpnia 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

MĄDROŚĆ I MOC EUCHARYSTII

W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy? (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 60) Życie człowieka jest "pielgrzymką nieustannych odkryć". Pielgrzymując, należy pamiętać o trzech zasadniczych sprawach: po pierwsze - dobrze się "ubrać", po drugie - zabrać "prowiant", po trzecie - nie zbaczać z oznakowanych szlaków. Podczas chrztu św. zostaliśmy zanurzeni w tajemnice życia Jezusa. Otrzymaliśmy "szatę" łaski Chrystusowej, która czyni nas dziećmi Bożymi. "Chlebem życia" na drogę do nieba stał się dla nas Jezus, który powiedział: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie (J 6, 53. 57). Słowo Boże ma zdolność leczenia ludzi z "głupoty grzechu" i prowadzenia po drogach roztropności. Pouczył nas o tym św. Paweł w Liście do Efezjan: Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana (Ef 5, 17). Kto odrzuca mądrość płynącą z Ewangelii i moc Eucharystii, ten nie osiągnie radości życia wiecznego.

ks. Wacław Depo

"Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim". (J 6, 56)