Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 36 (20 lipca 2003)

Liturgia słowa


Jezus-Pasterz zaprasza nas dziś, jak w każdą niedzielę, na Ucztę ofiarną. On sam zastawia dla nas stół słowa i eucharystycznego Chleba. Prowadzi nas do świątyni, byśmy mogli odpocząć od trudów codziennego życia, wiedzie nas po właściwych ścieżkach naszej codzienności. Pójdźmy więc z radością za naszym Dobrym Pasterzem, aby napełnił nasze dusze obfitością swojej łaski.

PIERWSZE CZYTANIE

(Jr 23, 1-6)
Bóg, nasz Stwórca, nieustannie troszczy się o swój lud. Gdy inni zawodzą, On dochowuje wierności. Obiecuje swojemu ludowi Dobrego Pasterza, który będzie Sprawiedliwością. Jest Nim Jezus Chrystus, który by ratować swoje owce, zapłacił najwyższą cenę - dla nas i dla naszego zbawienia umarł na krzyżu.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza


Pan mówi: "Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska". Dlatego to mówi Bóg Izraela o pasterzach, którzy mają paść mój naród: 'Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków'. Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek. Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: 'Pan naszą sprawiedliwością'".

PSALM

(Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6)
Kto podąża za Panem, jedynym Zbawicielem i Dobrym Pasterzem, niczego nie musi się lękać. Kto Mu zaufał, nie dozna nigdy zawodu, gdyż Pan jest jego wieczystym schronieniem. Z radością w sercu podziękujmy Bogu za dar Jego wiecznej przyjaźni i miłości, gdyż On jest naszym pasterzem i nie brak nam niczego. Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, * niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć * na zielonych pastwiskach. Refren. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * przez wzgląd na swoją chwałę. Refren. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, * zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska * są moją pociechą. Refren. Stół dla mnie zastawiasz * na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, * a kielich mój pełny po brzegi. Refren. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana * po najdłuższe czasy. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Ef 2, 13-18)
Chrystus przez śmierć na krzyżu pojednał nas z Bogiem. On jest naszym pokojem. W Nim mamy dostęp do Ojca, który jest w niebie. Dlatego w imię Jezusa możemy zwracać się do Boga jako naszego Ojca.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan


Bracia: Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem; On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając pokój, i aby tak jednych, jak drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(J 10, 27) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Mk 6, 30-34)
Jezus-Dobry Pasterz dostrzega każdą ludzką biedę, lituje się nad potrzebującymi. Jak wielkie jest serce naszego Pana i jak wielka jest Jego miłość do każdego z nas! Jeśli z ufnością zwrócimy się do Niego, to poda nam swoją pomocną dłoń i zaradzi naszym codziennym potrzebom.

Słowa Ewangelii według świętego Marka


Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco". Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.