Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 27 (25 maja 2003)

Liturgia słowa


Miłość jest cnotą, której uczymy się przez całe życie. Dzisiejsze rozumienie miłości często jest skażone, bo zaprawione egoizmem. Dlatego musimy wciąż wracać do absolutnego wzoru miłości, który jest w Bogu, bo On jest Miłością. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Stwórcy, a więc jest w nas obraz Bożej miłości. Chrystus pomaga rozkwitnąć tej miłości, jeżeli z pomocą Jego łaski oczyszczamy ją z pychy i egoizmu.

PIERWSZE CZYTANIE

(Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48)
Boża miłość, przez Chrystusa, otworzyła drzwi do Kościoła poganom. Dlatego poganie nie są już obcymi, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga (Ef 2, 19). Znakiem tej łaski jest Duch Święty, który działa w ich sercach.

Czytanie z Dziejów Apostolskich


Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: "Wstań, ja też jestem człowiekiem". Wtedy Piotr przemówił: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie". Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: "Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? ". I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.

PSALM

(Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4)
Bóg okazał swoje zbawienie także poganom, bo całej ziemi ofiarował zbawczą miłość przez Jezusa Chrystusa. Odtąd cała ziemia śpiewa Panu pieśń nową. Refren: Wobec narodów objawił zbawienie. lub: Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, * albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * i święte ramię Jego. Refren. Pan okazał swoje zbawienie, * na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * dla domu Izraela. Refren. Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * cieszcie się, weselcie i grajcie. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(1 J 4, 7-10)
Bóg stworzył nas z miłości, z miłości odkupił nas przez swego Syna i z miłością przyjmie nas do siebie, gdy nasze ziemskie życie się skończy. Odpowiedzmy Bogu miłością.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła


Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(J 14, 23) Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(J 15, 9-17)
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Nie można miłować Boga, którego się nie widzi, jeżeli nie miłuje się bliźniego (por. 1 J 4, 20). Drogą do Boga jest drugi człowiek - każdy człowiek.

Słowa Ewangelii według świętego Jana


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".