Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 14 (30 marca 2003)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BÓG PRAGNIE NASZEGO ZBAWIENIA

Historia zbawienia to historia ludzkich słabości, grzechów, ale jednocześnie historia Bożej miłości. Bóg nie chce karać. Bóg pragnie zbawiać. O tym mówi dzisiejsza Liturgia słowa. Bóg bardziej przejmuje się naszymi grzechami niż my sami. Dlatego stał się Człowiekiem. Umarł na krzyżu, bo zależy Mu na naszym zbawieniu. Ale nie może tego dokonać bez naszego udziału. Ksiądz F. Feldheim napisał: "Jest bardzo niebezpiecznie chory człowiek. Lekarz, co zna jego chorobę, udaje się do niego z lekarstwem, które na pewno go wyleczy. Jednakże dla jakiejś przyczyny chory nie chce otworzyć drzwi lekarzowi i nie chce, by mu pomógł i go uzdrowił". Kiedy na skutek pożaru czy powodzi tracimy dobra materialne, wtedy rozpaczamy, próbujemy ratować, co się da. Kiedy popełniamy grzech, kiedy tracimy dobra duchowe i zagrożone jest nasze zbawienie, wtedy nie rozpaczamy. Jakby nam na tym nie zależało. Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne" (J 3, 14-15). Uwierzyć musisz sam. Jesteś panem swojego życia i będziesz ponosił za nie odpowiedzialność. Bogu zależy na twoim zbawieniu. Czy tobie też na tym zależy

ks. Wacław Buryła

"Bóg posłał swego Syna (...), by świat został przez Niego zbawiony" (por. J 3, 17).