Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

32 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 53 (8 listopada 2020)

Katecheza

Dzień Pański i sąd

W księgach prorockich Starego Testamentu często spotykamy określenie dzień Pański albo dzień Pana (…) na oznaczenie przybycia czy szczególnej, uroczystej interwencji Boga. (…) Chodzi o czas, w którym Bóg objawi w pełni władzę królewską. (…)

W Starym Testamencie związany jest z Bogiem, a natomiast w Nowym Testamencie z Jezusem. (…) W późniejszych listach Paweł (…) akcentuje nie tylko aspekt triumfalistyczny, obecny w popularnych oczekiwaniach, ale także aspekt zbawienia i potępienia.

Do tej koncepcji odwołuje się Paweł, przeciwstawiając los wierzących-zbawionych losowi niewierzących-potępionych. (…) Apostoł daje do zrozumienia, że dzień Pański nastąpi nagle i niespodziewanie. (…) Jednak obraz nocnego złodzieja nie jest nigdy złączony z przyjściem Pana. Grecki czas teraźniejszy (dosłownie: przychodzi) posiada także zabarwienie przyszłościowe, ale nie można wykluczyć, iż Pawłowi chodzi w tym wypadku o coś, co już się dokonuje.

Noc jest w Starym Testamencie czasem nieobecności światła i z tego powodu nabiera znaczenia metaforycznego. W jej ciemnościach budzą się w człowieku różne wady (pijaństwo, rozpusta) i grzechy. Noc jest także przeciwieństwem zbawienia.

ks. Michał Bednarz,
1-2 List do Tesaloniczan,
Nowy Komentarz Biblijny,  NT XIII,
Edycja Świętego Pawła 2007.

Biblia czasem ma przed nami tajemnice. Często nie potrafimy zrozumieć, jaki jest sens określonego fragmentu Biblii. Warto sięgnąć wtedy do komentarzy wyjaśniających nurtujące nas pytania i poznać punkt widzenia ekspertów.

Dzieło ks. Michała Bednarza zasługuje na szczególne uznanie. Doskonałe rozeznanie w obszernej problematyce Listów do Tesaloniczan, doświadczenie wieloletniego wykładowcy, obszerne wykorzystanie literatury obcojęzycznej – to tylko niektóre zalety, które w sposób oczywisty narzucają się czytelnikowi.