Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

26 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 47 (27 września 2020)

Wprowadzenie do liturgii


ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE

Jezus przyszedł na świat właśnie po to, by człowiek mógł odrzucić zło i wybrać dobro, odwrócić się od swojego dotychczasowego postępowania i całkowicie je zmienić.

Wszystkie trzy czytania, które otrzymujemy w dzisiejszej liturgii słowa, uwydatniają wartość postawy przeciwnej  wcześniejszym własnym decyzjom czy wyborom dokonywanym przez innych. Człowiek ma się kierować w swoich wyborach wolą Bożą. Jak wcześniejsze zasługi nie mają znaczenia w przypadku późniejszego niesprawiedliwego postepowania, tak wcześniejsze grzechy nie zamykają drogi do nawrócenia. Taki właśnie wniosek możemy wysnuć z pierwszego czytania.

W Ewangelii natomiast otrzymujemy przypowieść o dwóch synach. Ukazuje ona relację między Bogiem a człowiekiem. Boże działanie jest apelem do człowieka, który sam wybiera to, czego chce lub nie chce się podjąć. Możemy odnaleźć się w tym synu, który mówi Ojcu: „Panie”, ale i tak nie wypełnia Jego woli, pozostając w ten sposób jedynie panem samego siebie. Możemy także odnaleźć się w drugim synu, który ostatecznie zrywa z grzechem nieposłuszeństwa („nie chcę”) i dąży do zjednoczenia swojej woli z wolą Ojca.

Taką właśnie postawę – całkowitego zjednoczenia z wolą Ojca – ukazuje nam św. Paweł w drugim czytaniu z Listu do Filipian. Przytaczając jeden z najstarszych hymnów chrześcijańskich opisujących osobę i dzieło Chrystusa, ukazuje głębię relacji Syna z Ojcem. To On właśnie ma być naszym wzorem w świecie, gdzie istotną rolę przypisuje się miejscu, jakie człowiek zajmuje w społeczeństwie.

Człowiek, który się opamiętał w znaczeniu ewangelicznym, inaczej ocenia rzeczywistość, pragnie czego innego i inaczej planuje swoje życie, gdyż odmienił swojego serce.

Opracowano na podstawie:
Wielka tajemnica wiary.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020
,
zeszyt homiletyczny, s. 146-148.