Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA - Msza w dzień Rok C (biały) Nr 32 (24 czerwca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

JAN BĘDZIE MU NA IMIĘ

Dzień Pański
W języku hebrajskim imię Jan oznacza: Pan jest łaskawy. Zachariasz i Elżbieta - rodzice Jana Chrzciciela - w swej starości doznali wielkiego miłosierdzia Bożego. Bóg, dając im syna, pokonał ich podeszły wiek i bezpłodność Elżbiety. Zrozumiała jest więc stanowczość, z jaką zarówno Elżbieta, jak i Zachariasz domagali się, by ich syn miał na imię Jan. Łaska, którą Bóg obdarza ludzi, jest darem, a Jan był dla swych rodziców nieustannym przypomnieniem, że Bóg obdarza człowieka bezinteresownie. Jan Chrzciciel jest także i dla nas świadectwem, że jedynie w Bogu jest nadzieja - w szerokim rozumieniu tego słowa - dla wszystkich, również dla tych, którzy niczego już nie spodziewają się od życia, oprócz samotności i opuszczenia. Jan Chrzciciel potwierdził całym swym życiem, że Bóg jest dla ludzi pełen łaski i miłosierdzia - otrzymał bowiem od Stwórcy tak wielką moc, że oddał życie za prawdę (por. Mk 6, 18. 27). Zapowiedział przyjście Zbawiciela świata i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus. Łaskawość Boga nigdy się nie wyczerpuje. Jeśli ją przyjmiemy - zadziwia nie tylko nas, ale i wszystkich, którzy są tego świadkami.

ks. Stanisław Witkowski - saletyn

Jan Chrzciciel jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a jego narodzenie wielu napełniło radością. (Z liturgii dnia)