Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

5 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok C (biały) Nr 26 (19 maja 2019)

Liturgia słowa


„Pan uczynił cuda” to słowa dzisiejszej antyfony na wejście, która zaprasza nas do modlitwy dziękczynienia za widzialne znaki Jego łaski w naszym życiu. Chcemy szerzej otworzyć oczy, by widzieć wszystkie małe znaki dobra, których codziennie doświadczamy. Prosimy także Pana o dar prawdziwej wolności, dzięki niej czujemy się prawdziwie dziećmi Boga, naszego Zbawiciela.


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 14, 21b-27)

Paweł i Barnaba idą za łaską Pana, to znaczy nasłuchują tego, co zleca im Jezus. Przemierzają wiele miast, by ustanawiać ludzi odpowiedzialnych za powstające wspólnoty chrześcijan. Jesteśmy spadkobiercami pierwszych wspólnot. Czy jesteśmy świadomi tego, jak wielu ludzi trudziło się przed nami, by założyć naszą parafię? Dziękujmy za nich Bogu.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
     Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
     Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże.


PSALM (Ps 145)

Sławimy Boga za wielkie dzieła, których dokonuje w życiu całego Kościoła i każdego z nas. To w tych dziełach Bóg ukazuje swoją dobroć i łagodność. A w miłosierdziu najlepiej wyraża się Jego potęga. Sławimy Go wraz ze świętymi, jednoczymy się z wszelkim stworzeniem. Sam Bóg wlewa w nasze serce to gorące pragnienie.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Albo: Alleluja.

     Pan jest łagodny i miłosierny, *
     nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
     Pan jest dobry dla wszystkich, *
     a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

     Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
     i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
     Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
     i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

     Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
     i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
     Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
     przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.


DRUGIE CZYTANIE (Ap 21, 1-5a)

Celebrujemy czas Wielkanocy i w drugim czytaniu odnajdujemy słowo, które stwarza wszystko nowe. Miasto Jeruzalem też zostaje odnowione i przyozdobione. Jest symbolem nowego królestwa, które wysłużył nam Chrystus. Nie będzie tam już grzechu ani śmierci. Będziemy należeć na wieki do Niego i radować się nową rzeczywistością odkupienia.

Czytanie z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.
     I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
     I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 13, 34)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 13, 31-33a. 34-35)

Nowa rzeczywistość opisana w drugim czytaniu staje się jeszcze głębsza w Ewangelii. To nowe przykazanie, czyli wzajemna miłość uczniów Jezusa, zmieni rzeczywistość całego świata. Tylko tam, gdzie weszła Ewangelia, zmienił się porządek, system funkcjonowania całych społeczeństw. Do życia taką Ewangelią jesteśmy powołani. Przez to Bóg będzie w nas uwielbiony.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
     «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
     Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie.