Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 11 (10 marca 2019)

Liturgia słowa

Wielki Post to czas nawrócenia się do Boga. Nawet gdybyśmy nie musieli walczyć z grzechami, słabościami, złymi nawykami, to zawsze potrzebujemy szukać Boga, skupiać się tylko na Nim. Pokusy nie muszą być grzeszne, by zajmować nas czymkolwiek, oprócz Niego. Wielki Post to czas, gdy pierwsze przykazanie Dekalogu: „Nie będziesz miał bogów poza mną” staje się najważniejszym drogowskazem.

 

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 26, 4-10)

Opowieść o wędrówkach Abrahama i niewolniczej pracy Izraela w Egipcie nie prowadzi do gorzkich rozrachunków, piętnowania krzywdzicieli, nawoływania do wymierzenia sprawiedliwości, ale do wielbienia Boga i dziękowania Mu za całe dobro, jakie wyświadczył swemu ludowi, opiekując się nim. Postawa ta pokazuje radykalny zwrot ku Bogu, odwrócenie się od własnego cierpienia, czyli prawdziwe nawrócenie.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
     «Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego:
     „Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.
     Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”.
     Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».

Oto słowo Boże.PSALM RESPONSORYJNY (Ps 91)

Psalm ten wylicza wiele sytuacji zagrożenia, w których może znaleźć się człowiek: od najbardziej prozaicznych, jak porażenie słoneczne w upalny dzień, po zagrożenie ze strony mitycznych stworów i egzotycznych zwierząt. Odpowiedzią na wszystkie te sytuacje jest ufność wobec Najwyższego, który jednocześnie jest bardzo bliski ziemi, z której nas podnosi i na którą nie pozwala nam upaść.

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

     Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
     i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
     mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, *
     Boże mój, któremu ufam».

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

     Nie przystąpi do ciebie niedola, *
     a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
     Bo rozkazał swoim aniołom, *
     aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

     Będą cię nosili na rękach, *
     abyś nie uraził stopy o kamień.
     Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
     a lwa i smoka podepczesz.

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

     «Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
     osłonię go, bo poznał moje imię.
     Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
     i będę z nim w utrapieniu, *
     wyzwolę go i sławą obdarzę».

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.DRUGIE CZYTANIE (Rz 10, 8-13)

Czy będziemy zbawieni? Nikt nie ma w tej materii pewności, póki jest w doczesnej wędrówce przez ziemię. Chcielibyśmy znaleźć jakiś pewny sposób: cudowny medalik, modlitwę lub praktykę pobożną otwierającą niebo czy inne zaklęcie o wielkiej mocy. Ale to wszystko nie wystarczy i nie daje pełnej gwarancji. Jest tylko imię Boga i wiara w Niego, zdanie się na jego zbawczą wolę i pełne zawierzenie Mu siebie.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
     Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».
     Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. «Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Oto słowo Boże.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4, 4b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

 

EWANGELIA (Łk 4, 1-13)

Pierwsze kuszenie Jezusa ma związek z Jego postem, bowiem punktem wyjścia jest w nim głód, bezpośrednia konsekwencja nieprzyjmowania pokarmu. Drugie i trzecie kuszenie natomiast dotyczą misji Jezusa, który może, idąc za głosem przeciwnika Zbawienia, łatwo wykazać, że jest Synem Boga. Pokusa zawsze dotyczy istoty ludzkiego życia, powołania. Zawsze chodzi o odwrócenie kuszonego od drogi wyznaczonej przez Boga.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem».
     Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».
     Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».
     Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
     Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
     Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
     Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Oto słowo Pańskie.