Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

1 NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 58 (2 grudnia 2018)

Liturgia słowa

Oczekiwanie na powtórne przyjście Pana powinno być cechą wyróżniającą chrześcijan. Całe nasze życie, wszystkie słowa i czyny, mają bowiem swój cel i wypełnienie w tym wydarzeniu. Wtedy to każdy otrzyma za nie należną zapłatę. Idziemy w ziemskiej wędrówce z oczami zwróconymi na Pana, wypełniając wszelkie obowiązki z miłości do Niego.

 
PIERWSZE CZYTANIE (Jr 33, 14-16)
Słowo Boże nie jest takie jak słowo ludzkie, które charakteryzuje nietrwałość i zawodność. Ono jest skuteczne i raz dane nigdy nie zostaje cofnięte. Boże obietnice zostają wypełnione, nawet jeśli przyjdzie na to czekać całe wieki. Nasza czasowa perspektywa jest bowiem inna niż ta  wieczna, którą posiada Pan. Obietnica potomka Dawida wypełnia się w Jezusie, gdy czas osiąga swoją pełnię.
 
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Tak mówi Pan:
«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».
Oto słowo Boże.
 
PSALM (Ps 25, 4-5. 8-9. 10 i 14)
Drogi Pańskie są drogami pokoju. Wejście na nie i podążanie nimi powinno być naszym wielkim pragnieniem. Wskazania Pana są wypełnieniem naszej potrzeby bycia pouczanymi i prowadzonymi, byśmy mogli odzyskać wewnętrzny pokój. To jest kierunek ku poznaniu Boga przez Jego Objawienie, a tym samym ku poznaniu siebie, gdyż człowiek znajduje odpowiedź na wszystkie nurtujące go pytania właśnie w Bogu.
 
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
 
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
 
Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
 
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.
 
DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 3, 12 – 4, 2)
Czyż można złożyć piękniejsze życzenia niż te, które kieruje do swych adresatów Apostoł Paweł? Sednem życia ludzkiego jest bowiem świętość, która stanowi najgłębszą relację z Bogiem. Dążymy do niej, gdyż oczekujemy przyjścia naszego Pana. Doskonałość, do której dochodzimy, nie stanowi osobistego „trofeum”, lecz jest wyrazem wejścia w zażyłość ze Stwórcą – Tym, który jest pełnią doskonałości.
 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Bracia:
Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.
Oto słowo Boże.
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 85, 8)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
 
EWANGELIA (Łk 21, 25-28. 34-36)
Powtórne przyjście Chrystusa będzie wydarzeniem przerażającym dla tych, którzy w swym życiu od Niego się odłączyli. Tym jednak, którzy pozostali wierni Jego słowom, to wydarzenie przyniesie radość zabawienia. Nie możemy więc zmarnować danego nam czasu przez powierzchowne życie, lecz musimy starać się wykorzystać każdą chwilę, by przygotować się na to upragnione spotkanie.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Oto słowo Pańskie.