Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok B (biały) Nr 57 (25 listopada 2018)

Liturgia słowa

W naszym świecie jest tak wielu władców, którzy sprawują swój urząd nad powierzonymi sobie państwami i narodami. To panowanie ma jednak charakter doczesny i przejściowy. Nie trwa wiecznie i nie jest samo dla siebie przyczyną. Jezus Chrystus jest Panem Wszechświata, Panem czasu i wieczności. Jeśli świadomie przynależymy do Jego królestwa, będziemy mieć udział w Jego wiecznym panowaniu.

PIERWSZE CZYTANIE (Dn 7, 13-14)
Imperia powstają i upadają. Doczesne panowanie ma w sobie kruchość, tak charakterystyczną dla ludzkiej kondycji. W sercach ludzkich tliło się jednak od wieków pragnienie posiadania władcy, który nie przeminie i będzie pewną ręką prowadził swój lud. Ta wizja, która przedstawiła się oczom proroka, odzwierciedla prawdę, która spełnia się w nieskończonym panowaniu Boga nad wszystkim, co stworzył.
 
Czytanie z Księgi proroka Daniela
Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.
 
PSALM (Ps 93, 1. 2 i 5)
Tak wiele jest w naszym życiu rzeczy zmiennych. Zmieniają się poglądy, zapatrywania, zmienia się świat i to w zawrotnym tempie. W takiej rzeczywistości możemy doświadczać zagubienia i braku stałości. Wtedy nasza myśl powinna zwrócić się ku Bogu, który jest wieczny i niezmienny, a Jego panowanie nad światem jest rękojmią naszej nadziei, która nie może zawieść.
 
Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
 
Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan wdział potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.
 
Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi świętość, *
po wszystkie dni, o Panie.
 
DRUGIE CZYTANIE (Ap 1, 5-8)
Panowanie Jezusa jest całkowicie wyjątkowe. Nie opiera się ono na przemocy czy na zyskach czerpanych od poddanych. To panowanie rodzi się tylko i wyłącznie z miłości i tak naprawdę jest pokorną służbą Boga na rzecz Jego stworzenia. Ten, który obejmuje wszystko i włada wszechświatem, jednocześnie pochyla się nad grzesznym człowiekiem, by – obmywszy go własną Krwią – dać mu udział w swej chwale.
 
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi. 
Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
Oto słowo Boże.
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 11, 9c. 10a)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony,  który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
 
EWANGELIA (J 18, 33b-37)
Kto patrzy tylko po ludzku, nigdy nie pojmie rzeczywistości Bożego królowania. Piłat nie jest w stanie odkryć sensu takiej władzy Jezusa, która poddaje się niesprawiedliwej przemocy i nie walczy w swej obronie. Postępowanie Jezusa nie ma być bowiem samoobroną, lecz ukazaniem prawdy o Bożym przebaczeniu i miłości, a także o człowieku – grzesznym i rozpaczliwie potrzebującym zbawienia.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?».
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?».
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?».
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?».
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».
Oto słowo Pańskie.