Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

27 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 49 (7 października 2018)

Liturgia słowa

Pierwsze czytanie, psalm responsoryjny i Ewangelia przypominają nam o Bożym zamyśle wobec małżonków i rodziny. Dzięki tej wizji małżeństwa historia ludzkości nadal trwa oraz rozwija się królestwo Boże. Warto także pamiętać o tym, że nieodzowną rolę w relacjach rodzinnych i małżeńskich odgrywa miłosierna miłość.

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 2, 18-24)
Księga Rodzaju ukazuje człowieka w trzech relacjach: z Bogiem, z ziemią i innymi ludźmi. W dzisiejszym fragmencie widzimy, jak Pan stara się wypełnić samotność mężczyzny, stwarzając kobietę jako jego dopełnienie. Można zauważyć, że Bóg małżeński związek mężczyzny i kobiety uczynił częścią swojego stworzenia. 
 
Czytanie z Księgi Rodzaju
Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc».
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby się przekonać, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny.
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę.
A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:
«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta». 
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
Oto słowo Boże.
 
PSALM (Ps 128, 1b-2. 3-4. 5-6)
Psalmista przypomina, że szczęście rodzinne człowieka jest darem hojności Pana Boga. Dlatego warunkiem prawdziwej radości i błogosławieństwa jest bojaźń Pana i chodzenie drogami Jego przykazań
 
Refren: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi.
 
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
 
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twego domu. *
Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. 
Tak będzie błogosławiony człowiek,*
który służy Panu.
 
Niechaj cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. *
Pokój nad Izraelem!
 
DRUGIE CZYTANIE (Hbr 2, 9-11)
Autor Listu do Hebrajczyków wskazuje, że Jezus jako Syn Boży był kimś znacznie większym od aniołów. Przyjmując jednak ciało ludzkie, został uczyniony niższym od aniołów, aby wypełnić Boży plan, umierając za całą ludzkość
 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka.
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.
Oto słowo Boże.
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 1 J 4, 12bcd)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
 
EWANGELIA (dłuższa, Mk 10, 2-16)
Pytanie faryzeuszy o rozwód sprawia, że Jezus wyjaśnia Boży zamysł odnośnie do małżeństwa. Naucza, że chociaż Mojżesz dał Izraelitom prawo „przez wzgląd na zatwardziałość serc”, było to sprzeczne z pierwotnym zamysłem Boga dotyczącym nierozerwalności małżeństwa. Owa nierozdzielność zabezpiecza trwałość i świętość rodziny tak dla dobra małżonków, jak i dzieci.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?».
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Oto słowo Pańskie.