Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

6 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 25 (6 maja 2018)

Liturgia słowa

Rozważanie tajemnic paschalnych przemienia nasze życie. Odrodzeni do życia wiecznego, otoczeni miłością Ojca, korzystamy z wolności dzieci Bożych. To wielkie dary, których nie możemy zatrzymać wyłącznie dla siebie. Głośmy radosną nowinę, że Pan wyzwolił nas spod panowania grzechu i śmierci. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Bóg z największą delikatnością oczyszcza nas, byśmy nie skupiali się na rzeczach nieistotnych, lecz, zachowując Jego przykazania, coraz bardziej wzrastali w wierze.

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48)

Kościół Chrystusowy składa się z wielu członków. Nie ma bardziej lub mniej ważnych; lepszych czy gorszych. Bóg hojnie udziela darów wszystkim swoim dzieciom. Błędem jest porównywanie się, bowiem prowadzi ono do pychy i wywyższania nad innych, bądź poniżania siebie samych. Miłość Boża jest darem, na który nikt nie zasługuje. Najlepsze, co w życiu może nas spotkać, to pełne odwzajemnienie tego daru, czyli miłowanie Boga całym sercem.

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem».
Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie».
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?». I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.
Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.
Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4)
Można nie mieć słuchu muzycznego, a śpiewać Panu piękną pieśń. Śpiewać życiem, w którego centrum znajduje się Bóg i Jego chwała. Cuda dzieją się na naszych oczach, trzeba tylko nauczyć się patrzeć głębiej – sercem. Dając sobie czas na refleksję, z łatwością dostrzeżemy działanie Boże, za które będziemy składać dziękczynienie. Wpłynie to na naszą przemianę zauważalną dla innych i staniemy się godnym naśladowania przykładem.

Refren: Wobec narodów objawił zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.  

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.  

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.


DRUGIE CZYTANIE (1 J 4, 7-10)

Bóg jest niezmienny w swojej miłości. Ta prawda zachwyca! Choćby człowiek upadał niezliczoną ilość razy, nadal będzie umiłowanym dzieckiem Boga. Miłość nie jest nagrodą za dobre sprawowanie. Bóg umiłował nas – ludzi grzesznych i do grzeszników posłał swego Jedynego Syna jako ofiarę przebłagalną. Na miłość nie trzeba sobie zasłużyć. Uczmy się bezinteresownej miłości od naszego Pana. Zacznijmy od pragnienia poznawania i miłowania Go w sobie i w drugim człowieku.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 23)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 15, 9-17)
Miłować jak Jezus… to wydaje się niemożliwe. Nigdy nie dorównamy Panu, lecz ku temu ideałowi mamy zmierzać. Aby trwać w miłości, konieczne jest zachowywanie przykazań. Dopiero gdy człowiek wejdzie na tę drogę i zasmakuje, czym jest prawdziwa miłość, już nigdy nie będzie chciał z tej drogi zejść. Naszym przeznaczeniem jest wydawanie dobrych owoców. Dlatego trzeba „wyjść” ku drugiemu człowiekowi i otworzyć się na wzajemność.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
Oto słowo Pańskie.