Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

3 NIEDZIELA ZWYKŁA, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan Rok B (zielony) Nr 5 (21 stycznia 2018)

Liturgia słowa

Do czwartku – święta Nawrócenia Świętego Pawła – trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się w tej ważnej intencji i starajmy życzliwie myśleć o tych, z którymi nie we wszystkim się zgadzamy. Módlmy się także dziś szczególnie za wszystkie Babcie, jutro za Dziadków, a w sobotę za ofiary Holokaustu – Żydów zamordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Módlmy się też za wszystkich niewinnie pomordowanych. Chrystus głosi królestwo Boże. Powołuje do niego wszystkich ludzi. Do współpracy wzywa pierwszych uczniów. Starajmy się tak jak oni, i my z Nim współdziałać przez modlitwę i dobre życie.

PIERWSZE CZYTANIE (Jon 3,1-5.10)

Prorok Jonasz głosił wezwanie do nawrócenia w Niniwie. Była to stolica pogańskiego imperium prześladującego Izraela. Ale jej mieszkańcy przyjęli słowo Boże. Podjęli pokutę. Bóg nie zesłał zapowiedzianej kary. On nikogo nie przekreśla. Jednak każdemu stawia wymagania. My też nikogo z góry nie potępiajmy. Jeśli jesteśmy młodzi, nie lekceważmy starszych. Jeśli starsi – nie lekceważmy młodych. Starajmy się każdego uszanować i każdemu pomóc.

Czytanie z Księgi proroka Jonasza
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego.
Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 25)
Z Psalmistą prosimy, by Bóg nauczył nas chodzić prostymi drogami. Mnie samego, ale też innych ludzi. Również tych, którzy obecnie źle postępują. Wszyscy są wezwani do dobrego życia. Bóg nas uczy w swoich przykazaniach. Jego Słowem jest Wcielony Syn. On przyniósł nam pełnię Prawdy. Słuchajmy Jego nauki, dzielmy się nią z innymi i coraz lepiej wprowadzajmy ją w życie.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tyko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie. 

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.  


DRUGIE CZYTANIE (1Kor 7,29-31)
Święty Paweł wzywa Koryntian do dobrego wykorzystania czasu. Nikt nie wie, kiedy trzeba będzie rozliczyć się ze swego życia. Na to, co teraz jest dla nas ważne, starajmy się patrzeć z perspektywy wieczności. Wtedy może pokaże się inna kolejność tego, co naprawdę istotne. Starajmy się wszystko przeżywać z Bogiem. Wówczas i drobne, codzienne sprawy będą przygotowaniem do spotkania z Nim.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 1,14-20)
Czas się wypełnił wraz z przyjściem Chrystusa. Rozpoczęła się nowa epoka dziejów zbawienia. Będzie trwała do Jego powtórnego przyjścia w chwale. Mamy je przygotowywać przez dobre życie. Pierwsi uczniowie porzucili wszystko i poszli za Jezusem. My starajmy się wszystko wykonywać tak, by się Jemu podobało. W ten sposób budujemy Jego królestwo w naszym otoczeniu i w całym świecie. Wzywamy do jedności naruszonej przez ludzkie grzechy.

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.