Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

4 NIEDZIELA WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 22 (22 kwietnia 2018)

Rozważanie

Definicja dobrego pasterza podana przez Jezusa nie jest uniwersalna. Ma bardzo wąskie odniesienie – tylko do Niego. Obowiązkiem osoby wykonującej zawód pasterza nie jest narażanie własnego życia włącznie z jego oddaniem. Pasący stado był odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo, miał bronić przed wilkiem, ale nikt nie oczekiwał, że da się zabić. Użyty grecki przymiotnik kalos nie oznacza jedynie „dobry”, ale także: „piękny, szlachetny, doskonały, idealny”. Jezus jest nie tylko dobrym pasterzem, ale najlepszym. Poprzez tę metaforę opisuje swoją relację z uczniami, a także rolę, jaką pełni w dziele zbawienia. Werset 14 przy pomocy czasownika „znać” opisuje więź Chrystusa z tymi, którzy do Niego należą (w tekście oryginalnym w zdaniu brak rzeczownika „owce”). W przypadku stosunku uczniów do Mistrza oznacza on trwanie w jedności z Ojcem i Synem, czyli życie wieczne (J 17, 3). Od strony Pasterza „znać” ma sens: wybrać, troszczyć się aż po krzyż.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2018
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła