Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w dzień Rok B (biały) Nr 63 (25 grudnia 2017)

Wprowadzenie do liturgii

SŁOWO ŻYCIA

Słowo, które staje się ciałem dla naszego zbawienia, przynosi całemu stworzeniu życie, którym było ono obdarzone na samym początku. Bóg odradza swoim Słowem to, co na skutek grzechu poddane zostało panowaniu śmierci.
Słowo Boże ma nie tylko moc stwórczą, ale i odradzającą, zbawczą. Ewangelia poucza nas dzisiaj, że wszystko to, co zostało stworzone, w Słowie Boga obdarzone było życiem tak długo, jak długo w Nim trwało.
Historia zbawienia naznaczona jest jednak grzechem niewierności, w którym każdy z nas ma swój udział. Jest ona jednocześnie świadectwem niezwykłej wierności Boga, który od samego początku dąży do odnowienia skażonego grzechem stworzenia. Choć przez niewierność oddzieliliśmy się od Boga, to On, dzięki swojej wierności, przywrócił nam utraconą z Nim łączność i obdarzył życiem.
Tak jak przy stworzeniu Bóg posłużył się swoim słowem, tak, dokonując naszego zbawienia, posyła do nas Jezusa, swoje Słowo, które stwarza nas na nowo, zgodnie z pierwotnym Jego zamysłem. Więcej nawet, dzięki temu, że Słowo stało się ciałem, że Bóg stał się człowiekiem, nasza ludzka natura na zawsze zostaje wyniesiona do niezwykłej godności. My wszyscy, o ile trwamy w zbawczym Słowie Boga, mamy pełen udział w Jego życiu. Każdy z nas otrzymać może z Jego pełni. Wystarczy, że otworzymy się na łaskę, którą On swoim życiodajnym słowem obdarza nas każdego dnia. Misterium Bożego Narodzenia, to tajemnica ponownego włączenia natury człowieka w sferę życiodajnej łaski Bożej, dzięki przyjęciu jej przez Jezusa, Odwieczne Słowo Ojca.

o. Daniel W. Stabryła ‒ benedyktyn