Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

23 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 45 (10 września 2017)

Liturgia słowa

Pan Jezus zachęca do braterskich napomnień i wspólnej modlitwy. Jedność Kościoła przejawia się na różne sposoby. Tworzymy ją my wszyscy. Jesteśmy nawzajem za siebie odpowiedzialni. Pomagajmy innym i przyjmujmy ich pomoc.

PIERWSZE CZYTANIE (Ez 33,7-9)
Pan Bóg porównuje powołanie proroka Ezechiela do pracy stróża. On ma czuwać nad rodakami. Przestrzegać przed grzechem. Przypominać grzesznikowi o tym, że trzeba, aby się nawrócił. Jeśli prorok nie będzie ostrzegał, odpowie przed Bogiem za upadek brata.

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan:
«Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę».
Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 95,1-2.6-7c.7d-9)

Psalmista wzywa do radosnej odpowiedzi na głos Boga. Cieszymy się z udziału we wspólnej liturgii. Uwielbiamy Boga, ale pamiętamy o naszej słabości. Nie naśladujmy grzechów innych. Razem chwalmy Boga słowami, śpiewem, ale przede wszystkim czynem.

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki
naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.      

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.  

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».   

DRUGIE CZYTANIE (Rz 13,8-10)
Święty Paweł wzywa, by nie być w niczym nikomu dłużnym poza wzajemną miłością. Ona jest wypełnieniem całego Prawa. Chrystus, Jego Matka i święci pokazali nam, jak ją praktykować. Naśladujmy ich. Wtedy nie będziemy nikomu niczego dłużni.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!». Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2Kor 5,19)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 18,15-20)

Napomnienie braterskie jest cenną przysługą. Nie wszyscy chcą je przyjąć. Prawdziwa miłość jednak zobowiązuje, by go udzielić błądzącemu. Ale tak, by czuł, że wypływa ono z troski o jego dobro. Ufajmy w moc wspólnej modlitwy. Razem polecajmy Bogu to, co ważne dla nas, naszych sióstr i braci.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
Oto słowo Pańskie.