Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

17 NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 38 (30 lipca 2017)

Liturgia słowa

Pojutrze rozpoczniemy nowy miesiąc. Przypomina on wielkie wydarzenia sprzed lat. Walkę powstańców Warszawy o wolność miasta i godność naszego narodu. Początek ruchu, który doprowadził do upadku komunizmu. Naszą odpowiedzią jest miesiąc modlitw o trzeźwość narodu. Przeżyjmy go, rozważając i wprowadzając w czyn naukę Chrystusa.

PIERWSZE CZYTANIE    (1Krl 3,5.7-12)
Salomon na początku swego panowania modli się o mądrość. Wie, co jest naprawdę ważne, co jest potrzebne przy sprawowaniu odpowiedzialnych funkcji. Oby znalazł jak najwięcej naśladowców. Aby wszyscy sprawujący władzę poczuwali się do odpowiedzialności za swoje czyny. Aby starali się dobrze poznać, co i jak mają robić dla wspólnego dobra.

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co mam ci dać».
A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?».
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie».
Oto słowo Boże.

PSALM    (Ps 119,57 i 72.76-77.127-128.129-130)
Umiłowanie Bożego Prawa to nie przywiązanie do słownych sformułowań. To zrozumienie, że od Boga wszystko pochodzi. To On troszczy się o całe stworzenie. Uczy jak dobrze postępować. Pociesza w każdym strapieniu. Przyjmijmy ten dar. Dzielmy się nim z innymi ludźmi.


Refren: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie.

Pan jest moim działem, *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.  

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.     

Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne
wszystkie Twe postanowienia *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.  

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.     

DRUGIE CZYTANIE    (Rz 8,28-30)
Pan Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują. Przez chrzest św. włączyliśmy się w dzieło Jego Syna. On jest pierworodnym między wielu braćmi. Pan Bóg daje nam siły, by postępować w drodze do pełnej jedności z Nim. Starajmy się o jak najlepsze wykorzystanie Jego łaski.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi.
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał ‒ tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił ‒ tych też obdarzył chwałą.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    (por. Mt 11,25)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA    (dłuższa, Mt 13,44-52)
Królestwo Boże to najwyższa wartość. Dla niego opłaca się poświęcić wszystko. Sprzedać to, co się dotychczas posiadało. Warto jak najlepiej korzystać z tego, co się ma, by osiągnąć to, co jest nam obiecane. Wykorzystujmy więc dobrze nasze siły i możliwości.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?». Odpowiedzieli Mu: «Tak».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».
Oto słowo Pańskie.