Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego Rok C (biały) Nr 57 (20 listopada 2016)

Liturgia słowa

Chrystus – Bóg Człowiek jest władcą wszelkiego stworzenia. Dziś oddajemy hołd Jego królewskiej godności. Łączymy się w modlitwie z członkami Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, obchodzącymi swoje święto patronalne. Jednoczymy się z wszystkimi świadomymi uczniami Chrystusa. Prosimy, aby nasze życie i apostolskie działanie przyczyniało się do przyjęcia przez wszystkich ludzi Jego panowania.

PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 5,1-3)
Izraelici przyjmują z radością Dawida jako króla. Władca ludu Bożego jest przedstawicielem Boga. Módlmy się, by wszystkie narody miały prawo ustanawiać odpowiedzialną władzę. By ci, którzy ją sprawują, działali dla dobra wszystkich, zgodnie z Bożym prawem.

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: ”Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: »Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela«”.
Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 122 (121), 1-2. 4-5)
Izraelici z radością dążyli do Jerozolimy – stolicy narodu i miejsca świętego. Oby stolice państw były siedzibami wartościowych ludzi. Oby rządzący traktowali swe działania jako służbę. Oby wszyscy wspólnie dążyli do sprawiedliwości i poszanowania każdego człowieka.

Refren:Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
”Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 1,12-20)
Chrystus przez chrzest daje nam nowe życie. Buduje swój lud – Kościół. Uzdalnia nas do dobrych czynów. Jak odpowiadamy na Jego wezwanie? Jak współpracujemy z Jego łaską?

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.

Bracia:
Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 11,10)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 23,35-43)
Chrystus sprawuje najwyższą władzę także z krzyża. Bezpośrednio przed śmiercią dokonał pierwszej kanonizacji. Obiecał wieczne szczęście złoczyńcy, który uznał swe grzechy i z ufnością zwrócił się do cierpiącego Mesjasza. Czy umiemy poznawać prawdziwą Wartość także wtedy, gdy jest poniżana?

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”.
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”.
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”.
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:
”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”.
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”.
I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”.
Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Oto słowo Pańskie.