Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

17 Niedziela ZwykŁa - Święto Policji Rok C (zielony) Nr 38 (24 lipca 2016)

Rozważanie

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje;
kto szuka, znajduje;
a temu, kto puka, będzie otwarte.
(Łk 11,10)

XVII Niedziela Zwykła Łk 11, 1-13
Prosząc o chleb powszedni czy też o siły w przeciwstawianiu się pokusom, łatwo zapominamy, że najważniejszym z darów, którego Bóg pragnie nam udzielać, jest Duch Święty. To On, Nauczyciel modlitwy (jak nazywa Go katechizm), jest fundamentalnym darem. Dzięki Niemu możemy wierzyć i żyć miłością Boga. To On prowadzi nas do jedności z Ojcem i Synem, czyni z nas żywe członki Kościoła, uzdalnia do składania świadectwa naszej wiary, obdarza owocami miłości, radości, pokoju, cierpliwości (por. Ga 5, 22n). Dlatego każda modlitwa w swym podstawowym wymiarze winna być pragnieniem Jego obecności.

 

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2016
Wydawanego przez Edycję Świętego Pawła